ഡ്രൈവർ

ഇനം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ്
4 ഇഞ്ച് ലേബൽ പ്രിന്ററും മൊബൈൽ പ്രിന്ററും WP-Q3A ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ്
ന്യൂട്രൽ രസീതും മൊബൈൽ പ്രിന്റർ ഡ്രൈവറും (എല്ലാ 58 എംഎം, 80 എംഎം പ്രിന്ററുകൾക്കും അനുയോജ്യം/2 ഇഞ്ച്, 3 ഇഞ്ച് ലേബൽ പ്രിന്റർ) ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ്
വിൻപാൽ രസീതും മൊബൈൽ പ്രിന്റർ ഡ്രൈവറും (എല്ലാ 58 എംഎം, 80 എംഎം പ്രിന്ററുകൾക്കും / 2 ഇഞ്ച്, 3 ഇഞ്ച് ലേബൽ പ്രിന്ററുകൾക്കും അനുയോജ്യം) ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ്